امروز: سه شنبه, 16 آذر 1395 | 6 دسامبر 2016.

16 آذر، روز دانشجو

سالروز گرامیداشت سه قطره خون بزرگ سر قافله سالاران جنبش دمکراتیک دانشجویان ایران

زندگی: آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن
زندگی‌: نان، آزادی، دوست داشتن
زندگی‌: عقیده و جهاد در راه عقیده
زندگی: مرگ قاهر بر علیه زندگی مقهور
زندگی‌: پابپای شادمانی‌های مردم پای کوبیدن


زندگی‌: رفتن در راهی است که رهروان آن کم اند
زندگی‌: نان دنیا خوردن و برای دین کار کردن
زندگی‌: آزاده بودن حتی در عرصه بی دینی و بی خدائی
زندگی‌: سبکبال زیستن و سبکبال رفتن و سبکبال مردن
زندگی‌: انتخاب مرگ کردن بر صورت زیستن خویش
زندگی‌: چون قوی زیبا فریبنده زیستن و فریبا مردن است
زندگی‌: زندگی آتشگه دیرینه پابرجا کردن است
زندگی‌: همچون لا به الا رفتن است
زندگی‌: از علی تا رب اعلی رفتن است
زندگی‌: آرام نگرفتن و چون موج پیوسته رفتن است
زندگی‌: از لیله القبر رستن و به لیله القدر رسیدن است
زندگی‌: رفتن پیوسته چون موج و دوری جستن از ساحل افتاده است
زندگی‌: رفتن در شب تاریک در موج گرداب هائل برای دوری از سبکباری ساحل‌ها است
زندگی‌: فلک را سقف بشکافتن برای ریختن طرحی نو در جهان است
زندگی‌: خود ساختن در عالم دیگر برای فرار از عالم خاکی است
زندگی‌: چرخ بر هم زدن برای فراری از زبونی کشیدن از چرخ فلک
زندگی‌: برای حقیقت‌، خیر‌، زیبائی مردن است
زندگی‌: تنها سوختن در دل شبها است برای روشنی بخشیدن به جمع ا ست
زندگی‌: سودای سر بالا داشتن در چاه طبیعت و رهائی جستن از آن بارسن عشق است
زندگی‌: خاک درگه اهل هنر شدن برای وصال به رندان بلاکش
زندگی‌: از بستر عافیت برون رفتن و در جامه خون خفتن برای رستن از شر غاسق است

 

گفتم دوباره این ماه آذر آمد، گفتا سکوت کن کوبنده قارع آمد
گفتم دو باره آن ماه آذر آمد‌، گفتا مگوی این کاین ماه آذر آمد
گفتم سه قطره خون آن آذر شهیدان‌؟ گفتا خموش باش کاین کوثر آذر آمد
گفتم سه یار خونین‌؟ گفتا مگوی هیچ کاین طارق آذر آمد
گفتم که امسال خاموش و در محاق اند‌! گفتا چه دانی کاین فجر آذر آمد
گفتم که غاسق صاحب عزا گشته‌! گفتا زهی شرم کاین فارق آذر آمد
گفتم شهیدان بر مرگ خود بخندند‌، گفتا چنین است کاین ماه آذر آمد
گفتم که عاشق از ما خبر ندارد‌، گفتا اگر بدانی کاین حاقه آذر آمد
گفتم رکود جنبش‌! گفتا قیام مردم
گفتم شکنجه و خون‌! گفتا فقاهت و دین
گفتم صلیب و مصلوب‌! گفتا شهید و شاهد
گفتم که شاه و نیکسون‌؟ گفتا امام و رهبر
گفتم خمود جنبش‌؟ گفتا محاق ماه است
گفتم که ماه خرداد‌؟ گفتا اگر بدانی آن ماه خواهد آمد
گفتم که چاه یوسف‌؟ گفتا به کس مگو این تا وقت آن در‌آید
گفتم اوین و گوهر؟ گفتا خموش و ساکت کین غصه هم سر‌آید
گفتم چه شد عدالت‌؟ ما را به آرزو کشت، گفتا مقاومت کن کاین بدر خواهد آمد
گفتم خوشا هوائی کز باغ سرو آید، گفتا خنک نسیمی کز کربلا بیاید
گفتم حسین حلاج‌؟ گفتا حسین زهرا
گفتم مسیح مصلوب‌؟ گفتا سه قطره خون
گفتم یزید و ضحاک‌؟ گفتا فقیه و جلاد
گفتم بلال عمار‌؟ گفتا شهید خرداد
گفتم ابوذر و حجر‌؟ گفتا شهید آذر
گفتم که کهف جلاد‌؟ گفتا اوین و گوهر
گفتم صلیب فرعون‌، گفتا فقاهت و دین
گفتم رهائی خلق کی عزم وصل دارد‌؟ گفتا به کس مگو این تا وقت آن در‌آید
گفتم رهائی زن کی وقت آن بر‌آید‌؟ گفتا اگر بدانی هم اوت حاصل آید
گفتم وراثت خلق کی بر زمین بر‌آید‌؟ گفتا مقاومت کن تا وقت آن بر‌آید
گفتم ریا و تزویر اخلاق دین و فقه است‌؟ گفتا زمان جلاد دیدی که چون سر آمد
گفتم سه قطره خون در پیش پای نیکسون‌؟ گفتا شراره‌ی عشق در راه خلق و خالق
گفتم زبان بریدند پاهای ما شکستند‌! گفتا نسیم صبح است کوبنده پرور آید
گفتم که فقر و خواری ایمان خلق ما شد‌! گفتا رهائی خلق از راه دیگر آید
گفتم نسیم مذهب گمراه خلق ما کرد‌! گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

سلام بر 16آذر
سلام بر روز دانشجو
سلام بر جنبش همیشه توفنده دمکراتیک دانشجویان ایران
سلام بر آزادی‌، سلام بر عدالت‌، سلام بر آگاهی
سلام بر جنبش اجتماعی 22 خرداد 88
سلام بر جنبش دمکراتیک زنان ایران
سلام بر جنبش سوسیالیستی کارگران ایران
سلام بر سه قطره خون رضوی‌، قندچی‌، بزرگ نیا‌، سر قافله سالاران جنبش دانشجوئی ایران
سلام بر شهیدان کهریزک و اوین و گوهردشت
سلام بر شهیدان دانشجوی سال 88
پاینده باد جنبش دمکراتیک دانشجویان ایران
پاینده باد جنبش دمکراتیک زنان ایران
پاینده باد جنبش دمکراتیک معلمان و دانش آموزان ایران
پاینده باد جنبش سوسیالیستی و ضد طبقاتی کارگران ایران
پاینده باد جنبش دمکراتیک خلقهای ایران
بر افراشته باد پرچم رهبری جنبش دمکراتیک دانشجویان ایران بر جنبش اجتماعی 22 خرداد 88
بر افراشته باد وحدت جنبش دمکراتیک دانشجویان ایران و جنبش ضد استثماری کارگران در زنجیر ایران
پیش بسوی عدالت
پیش بسوی آزادی
پیش بسوی آگاهی خلقهای در بند ایران
پیش بسوی حزب سازمان‌گرای مستضعفین ایران